Vi hjälper dig med din C-uppsats och Kandidatuppsats. 

Behöver du hjälp med att gå i mål med din C-uppsats? Behöver du hjälp och stöd med att bli godkänd? Vi hjälper dig med detta!

Skriva C-uppsats eller Kandidatuppsats

En C-uppsats är identisk med en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande. Studenten skall behärska grundläggande forskningsbegrepp, i synnerhet vetenskapliga metoder och formulering av en forskningsfråga.

Andra viktiga kriterier är behandling av tidigare forskning inom samma område och förmåga att kontextualisera sitt bidrag i relation till detta. Genomförandet av en empirisk undersökning är också en viktig del av en C-uppsats. Inte alla uppsatser på c-nivå måste dock göra en empirisk undersökning, i synnerhet i filosofi görs ofta analyser och redogörelser av icke-empirisk natur.

C-uppsats engelska eller svenska

C-uppsatsen ska oftast skrivas på svenska eller engelska. Det förekommer att man får skriva sin c-uppsats på andra språk (om handledare och examinatorer förstår det aktuella språket – oftast tyska eller franska). I språkstudier uppmuntras studenten oftast att skriva C-uppsatsen på det studerade språket – portugisiska, holländska, eller vilket språket det må vara.

Omfånget av C-uppsatsen varierar – vissa institutioner har inget maximikrav på antalet ord, däremot ett minimikrav. Inte ovanligt är 15.000 ord, dvs. ca 30 sidor text frånräknat framsida och referenser och bilagor. Max kan en C-uppsats vara 20.000 ord, dvs ca 40 sidor text.

Uppsatsen förväntas vara antingen ett självständigt arbete – dvs. endast en student skriver den, eller skriven av två studenter tillsammans. Varje institution har sina egna regler – normalt brukar institutioner med många studenter inte bara tillåta att två studenter skriver en C-uppsats gemensamt, utan ha det som krav. Skäl till detta är ofta brist på handledare, men också att varje C-uppsats renderar dubbelt så många HÅP:ar (högskoleårsprestationer dvs. pengar varje sådan är värd 40.000 kr. Varje students poängproduktion om 60 poäng ger institutionen rätt att få denna summa från staten i ersättning. )

Förr i tiden kallades den för trebetygsuppsatser (varje termin räknades som ”ett betyg”). Kandidatuppsatsen är berättigande till en filosofie eller ekonomie kandidatexamen. Därav namnet.

Kandidatuppsats för examen

Kandidatexamen är den gängse examensformen som högskolestudenter erhåller. På engelska kallas den Bachelor’s degree som omfattar tre års heltidsstudier. Kandidatexamen är en förutsättning för att gå vidare och skriva uppsats på mastersnivå.

En kandidatexamen kan leda till yrkesexamen. Tidigare kallades juristprogrammet för jur.kand. programmet. Då skrev studenterna en kandidatuppsats. Juristexamen är en yrkesexamen som tar fyra och ett halvt år genomföra. Master of Laws är den engelska titeln på juristexamen från Stockholms Universitet. Men uppsatsen på juristprogrammet är en kandidatuppsats. Nu har civilingenjörsprogrammet gjorts om så att studenten kan få ut en teknologie kandidatexamen efter tre år och de sista två åren ger en teknologie mastersexamen.

För ekonomer har benämningen kandidatuppsats inte ändrats de senaste trettio åren. Ekonomer skriver en sådan uppsats för att få en examen på kandidatnivå.

Medicinare kallas för kandidater från termin sex. Examensarbetet kallas just så, inte c-uppsats.

Jag vill ha uppsatscoaching
Skriva C-uppsats, Skriva Kandidatuppsats

“Jag Jonas har med hjälp av uppsatscoachen kunnat slutföra min c-uppsats och där med fått min efterlängtade sjökaptensexamen. Uppsatscoachen har tagit den plats som skolan inte ville ta då jag redan slutfört min utbildning. Fredrik har stöttat och uppmuntrat i både tunga och positiva skeden av arbetsprocessen. Han har även bidragit med en hög kompetens och väglett mig för att jag på bästa sett skulle nå mitt mål och ett godkänt arbete.”

Jonas Rosell

Sjökapten

Skriva uppsats

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för C-uppsatsen brukar baseras på i första hand grundläggande hygieniska faktorer såsom språkbehandling, behandling av referenser och följandet av institutionens regler för formalia.

De så kallade vetenskapliga hygieniska faktorerna utgör nästa trappsteg i betygstrappan- precision i forskningsfråga, besvarandet av samma forskningsfråga (eller frågor) samt anknytningen till teorier och ev. kritik av desamma. Korrekt använda forskningsmetoder och felfri förståelse och förklaring av grundläggande metodresonemang som t.ex. reliabilitet och validitet. Förklaring av de begrepp som används i undersökningen. Om dessa är välgjorda och utan anmärkning torde uppsatsen få betyg C och uppåt.

Nästa nivå av kriterier som bestämmer var någonstans i högre skalorna C till A beror på nästa trappsteg av faktorer – kreativitet och originalitet. Uppsatser som klarat sig igenom de första två trappstegen utan anmärkning brukar få de högsta betygen.
Uppsatser på c-nivå som är snyggt gjorda och är både originella och kreativa får inte sällan A.

Kontakta oss nu

Överklaga betyg på C-uppsats

Betygssättningen får inte överklagas till högre instans enligt förvaltningslagen (FL). Det har dock förekommit att uppsatsansvarig på institutionen har uppmärksammats på att en examinator helt och hållet missuppfattat en uppsats och av denna anledning kunnat får ett högre betyg. Då tillämpas § 26 eller §27i FL då ett betygsbeslut är oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Betygsbeslutet kan även fattas då en myndighet finner att ett ”beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”

×

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 256 MB.
   Ladda upp text för offert

  ×

  Hur kan vi hjälpa dig?

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
   Max filstorlek: 256 MB.
    Ladda upp text för offert