Kan en ”bra” mall hjälpa dig att snabbare få godkänd uppsats? Om mallen är välformulerad och känns rätt för dig, och om den kommer från din institution, kan den absolut vara till hjälp. En välformulerad uppsats måste följa en viss form och om du hittar denna form redan från början kan det hjälpa avsevärt.

Mall för att skriva uppsats

Längre ned länkar jag till några mallar som du kan använda. Det är dock fördelaktigt om du har en mall som kommer från din institution. Det kan vara nödvändigt att mallen åtminstone kommer från en institution inom ditt ämnesområde.

Det är mindre bra om den kommer från en annan typ av institution, där du exempelvis läser sociologi och använder en mall i omvårdnadsvetenskap, eftersom formalia kan skilja sig en hel del mellan ämnesområden, institutioner och lärosäten.

Olika metoder i uppsatsen

Tänk på att olika ämnesområden har aningen olika formalia i metodkapitlet. En juridikuppsats kräver färre vetenskapliga resonemang och mer arbete med lagtexter medan en sociologiuppsats som exempelvis baseras på diskursanalys kräver fler resonemang för urval och tillvägagångssätt för analys.

En c-uppsats i omvårdnadsvetenskap kräver nästan matematisk precision i beskrivningen för tillvägagångssätt och artikelurval medan en uppsats i konst- eller litteraturvetenskap har långt vidare ramar för formalia. Av detta skäl hjälper uppsatsmallen i enbart viss utsträckning, men kan vara en plattform att utgå från.

Skriva uppsats – Mallar

En grundläggande uppsats-mall som de flesta studenter utgår från, åtminstone inom samhällsvetenskaperna på högskole- och universitetsnivå, ser ut på följande sätt.

Inledning, bakgrund och problemformulering

I inledningen bör läsaren få en inledande motivation för varför uppsatsen ska  genomföras. I bakgrunden presenteras en bakgrundbeskrivning i förhållande till ett samhällsfenomen och forskning. I problemformuleringen konkluderas inledningen och bakgrunden, där studenten beskriver vad “problemet” är utifrån ett forsknings- och samhällsperspektiv.

Syfte och frågeställningar

Problemformuleringen utmynnar i ett syfte. Man kan säga att syftet är en komprimering av problemformuleringen, där studenten i 1-3 meningar beskriver exakt vad som ska undersökas och varför.

Syftet lyfter ett antal (vanligtvis 1-3) frågeställningar som specificerar exakt vad som ska granskas. Observera att problemformuleringen är mer övergripande än syftet, som är mer övergripande  än frågeställningarna (forskningsfrågorna).

Tidigare forskning och teori

Tidigare forskning beskriver forskningsläget genom att kontrastera olika vetenskapliga texter med varandra i syfte att upptäcka likheter och skillnader i forskningsfältet. Teorin kan lyfta fram ett antal teorier vilka används som utgångspunkter för att analysera ditt forskningsmaterial.

Metod

I metodkapitlet beskriver du din metod för datainsamling och dataanalys. Du beskriver exakt hur du gick tillväga för att samla in materialet och genomföra analysen.

Resultat och analys

I resultatkapitlet presenterar du din empiri eller insamlade forskningsdata, exempelvis i form av fältanteckningar, intervjutranskriptioner eller vetenskaplig litteratur. I analyskapitlet jämför du ditt resultat med den teori och tidigare forskning du presenterade i kapitlet för tidigare forskning och teori.

I vissa fall separeras resultat- och analyskapitlen, i andra fall slås de ihop till ett enda kapitel. Jag brukar uppleva att det blir smidigare att slå ihop dessa kapitel, men det finns en hel del undantag, och du behöver undersöka vad just din examinator förväntar sig.

Diskussion och slutsatser

Diskussionskapitlet brukar delas upp i resultatdiskussion och metoddiskussion. I resultatdiskussionen sammanfattar du kort resultatet i förhållande till frågeställningarna och diskuterar det i förhållande till tidigare forskning du nämnde i uppsatsens inledningskapitel.

I metoddiskussionen behandlar du styrkorna och svagheterna i uppsatsen. Vad som var svårt att göra i uppsatsen och om du upptäckte någonting nytt under arbetets gång.

Därefter drar du slutsatser i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Här kan du dra övergripande paralleller till forskningsfältet och det samhällsproblem uppsatsen försöker bidra till att lösa. Avslutningsvis kan du ge förslag på fortsatt forskning.

Uppsatsmall GU

An någon anledning är det många som vill ha tillgång till den uppsatsmall som ges av Göteborgs universitet. Om du är en av dem kan du klicka på uppsatsmall GU. Kom dock ihåg att en uppsatsmall från just din institution nästan alltid hjälper dig bäst, eftersom den nästan alltid reflekterar de önskemål just din examinator har.

Observera att mallen ansluter till institutionen för svenska språket och därför inte är helt representativ för alla studenter som exempelvis läser samhällsvetenskap. Klicka här om du vill ha uppsatsmall i Word. Bara att klicka och laddar ner för att sedan använda som underlag för din uppsats.

Mall kandidatuppsats

Här har du en mall för kandidatuppsats eller c-uppsats. Denna kommer från Stockholms universitet och ansluter även den till institutionen för svenska språket. Återigen inte nödvändigtvis perfekt representativ för studenter inom andra ämnesområden som vårdvetenskap, omvårdnad, statsvetenskap och tekniska ämnesområden.

Här har du en c-uppsatsmall för statsvetenskap. Observera att statsvetenskap skiljer sig en aning i formalia från angränsande forskningsfält som sociologi, företagsekonomi och juridik.

B-Uppsats Mall

B-uppsatser är kortare och lite av “mindre kusiner” till c-uppsatser. De har i princip samma struktur och formalia. Skillnaden är att kraven på exakthet i struktur, formalia och hållbarhet i resonemangen är lägre för b-uppsatser. Vanligtvis är skillnaderna på vetenskaplighet större mellan b- och c-uppsats i jämförelse mellan c- och d-uppsats. Vid vissa institutioner, som Karolinska Institutet är skillnaderna mellan kandidat- och magisteruppsats ytterst små.

Det här var det närmaste jag lyckade komma för att hitta en mall för b-uppsats. Observera att den snarare ger anvisningar om hur genomförandet av en b-uppsats går till snarare än fungerar som en mall du kan kopiera. Min rekommendation är att du i stället använder en mall för c-uppsats (se ovan) men är noga med att korta ned sidantalet till b-nivå.