Sammanfattningen i en uppsats är den del i slutet av arbetet där du sammanfattar och diskuterar dina resultat. Här ska du förmedla för läsaren vad du kommit fram till och vilka slutsatser som du dragit av dina resultat.

Vad är sammanfattningen i en uppsats

Sammanfattningen bör inkludera en tydlig återkoppling till ditt syfte och frågeställning som du presenterat i inledningen. En viktig sak att tänka på när man skriver sammanfattningen i en uppsats är att inte tillföra ny information, alltså ska du inte presentera en ny källa eller argument, fråga eller liknande från de källor du använt.

Precis som det låter, så är det endast en sammanfattning av det som redan har diskuterats och nämnts som får presenteras här. Det är även av yttersta vikt att sammanfattningen återspeglar de problem och frågor som du har formulerat i uppsatsens inledning.

Sammanfattning av uppsats exempel

Nedan är ett exempel på hur man kan skriva sin sammanfattning för att på ett effektivt sätt återkoppla till det syfte och problemformulering man formulerat i inledningen. Frågeställningen besvaras här på ett tydligt sätt och läsaren kan lämna ifrån sig uppsatsen och ta med sig ny kunskap.

”Den ryska militära närvaron på Åland mellan 1914-1918 påverkade öarnas befolkning på flertalet sätt. Många historier berättar om maktmissbruk och förtryck av lokalbefolkningen, både i hemmen och ute i offentligheten. Inkvarteringen, mycket genom det hänsynslösa sätt soldaterna behandlade sina tillfälliga boningar, ledde till stora skador på hem, gårdar och offentliga byggnader. Skogar höggs ner och odlingsbar mark förstördes, samtidigt som de torra somrarna bjöd på ett stort antal skogsbränder och en sämre skörd. Skogsnäringen blev på så vis lidande för flera generationer framöver. Jakt- och fiskemöjligheterna försämrades också avsevärt av militärledningen. Den dåliga skörden och…. ”.

Läs vidare om detta exempel på sammanfattning av uppsats.

Sammanfattning examensarbete exempel

Nedan är ett exempel på en uppsats där uppsatsens sammanfattande del i stället heter ”Slutsats och diskussion”. Detta är ett illustrerande exempel på hur man kan göra om man vill inkludera en kortare diskussion i sin sammanfattning.

Det ska fortfarande inte ingå någon ny information från källorna, däremot kan man under en sådan här rubrik skriva om man exempelvis har upptäckt något som är värt att beakta för framtida forskning och som behöver undersökas ytterligare.

Det kan vara något som uppsatsen inte kunnat ta upp på grund av avgränsningen som gjorts, material som använts, eller de frågor som ställts. Det finns alltså olika sätt att skriva en bra sammanfattning i sin uppsats. Följande länk leder till ett sådant exempel på sammanfattning av examensarbete

Andra exempel på sammanfattning av uppsats

I följande uppsats återfinns dess sammanfattning under ”Slutsats”. Sammanfattningen ser här annorlunda ut jämfört med tidigare exempel. Samtidigt är det nödvändigt att komma ihåg vad som är väsentligt att titta efter i denna text.

Det är alltså viktigt att det finns en återkoppling till uppsatsens inledning, det vill säga framför allt till syftet, problemformuleringen och frågeställningen, samt att frågorna som formulerats i inledningen besvaras.

Läs vidare om detta exempel på sammanfattning av uppsatsarbete.

Artikel-sammanfattning

När du exempelvis sammanfattar en vetenskaplig artikel, som av många kan uppfattas som svårtillgänglig och krånglig, är det viktigt att få med det allra viktigaste som artikeln förmedlar och att presentera detta på ett begripligt sätt. Ett användbart tips är att dela upp din läsning av artikeln i mindre delar samt att för varje läst del skriva ner ett par nyckelord.

Då får du under läsningens gång en logisk ordning av nyckelorden och skapar en grund för den senare sammanfattningen. Ett värdefullt tips för att få ett grepp om hur vetenskapliga artiklar kan sammanfattas på ett bra sätt är att läsa referat, alltså abstract.

Genom att läsa referat kan du också se vad du behöver leta efter när du läser en artikel för att exempelvis se om den är relevant för din uppsats.

Gör tankekarta – nyckelord

Ett tips som kan vara till hjälp när du ska formulera uppsatsens sammanfattning eller referat är att göra en tankekarta (mindmap). En tankekarta är en skiss med viktiga nyckelord som kan fungera som en effektiv studieteknik för att visualisera och minnas det viktigaste från till exempel en vetenskaplig artikel, en föreläsning, en bok eller annat material som du använder i studierna.

En tankekarta kan med fördel användas för att organisera, strukturera och sammanfatta både skriftligt, muntligt och visuellt material. Den kan också hjälpa dig att få en tydligare översikt kring hur de olika nyckelorden eller delarna hänger ihop och hur de mindre delarna är relevanta och kopplade till helheten.

Referenser

Ahlström, B. (2014). Sociala och ekonomiska effekter av den ryska
militärinkvarteringen på Åland 1914-1918. Campus Gotland, Uppsala universitet.

Ahlström, D., & Peterson, D. (2021). Gymnasielärares upplevelser av digitaliserad distansundervisning – En kvalitativ intervjustudie. Instutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Höglund, A. (2021). Digitalisering åt skogen – Så har internet påverkat den svenska massa- och pappersindustrin. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.