Känner du kalla kårar vid blotta tanken att slita som kassörska resten av livet, i stället för att hämta ut en fin examen och vandra mot en grynande horisont? Det är den bild staten tycks ha präntat in i sina studenter.

Hur som helst: Jag antar att du vill skriva ditt uppsatsarbete riktigt fort och ändå få godkänt? Fortsätta läsa om du vill tjäna veckor eller månader av onödigt redigeringsarbete.

Hur Skriver Jag Godkänd C-uppsats Snabbt?

Exakt denna fråga har ställts av hundratals studenter och många av dem var våra kunder. Idag har de godkänd uppsats. Mitt första förslag är att du inledningsvis granskar tidigare C-uppsatser inom ditt ämnesområde. Uppsatserna bör komma från din institution eftersom olika lärosäten har olika förväntningar på dig som uppsatsskribent.

Nästa förslag är att du läser in dig på forskningsfältet. ”Forskningsfält” kanske låter avancerat, men handlar helt enkelt om att du läst igenom tidigare forskningsartiklar inom det ämne du tänkt skriva om.

Efter att ha fått en ungefärlig bild av frågeställningarna skulle jag därefter börja uppsatsarbetet genom att skriva kapitlet för tidigare forskning. Gå in på scholar.google.com eller annan databas och läs igenom abstract för åtminstone 10 artiklar.

Därefter lägger du in dem i källförteckningen, skriver kapitlet för tidigare forskning och får en tydlig bild om uppsatsämnet. Redan nu vet du vilka teorier och metoder du kan utgå från. Om du har viss uppsatsvana vet du redan nu ungefär hur hela arbetet kommer att se ut.

Student skriver uppsats

Intressanta Ämnen Att Skriva Om

Ytterligare tips är att skriva om någonting som känns bra för dig. Att göra ”strategiska val” för uppsatsämne fungerar också, men kan även leda till att du skriver om någonting som verkar vara strategiskt korrekt, men egentligen går emot dina inre långsiktiga intressen. Se till att må bra och lita på magkänslan!

Att ge konkreta tips på intressanta uppsatsämnen blir svårt eftersom det varierar utifrån ämne och dina personliga intressen. Ett sätt kan vara att studera ett hett ämne i massmedia eller leta efter ett  samhällsproblem som uppsatsen skulle kunna belysa.

Skriva Uppsatsens Frågeställningar

Risken med att vilja undersöka ett stort samhällsproblem i uppsatsarbetet är att studenten blir överambitiös och formulerar alltför många eller breda frågeställningar. Regel nummer ett är därför att snäva av frågeställningarna ordentligt. Ju mer du avgränsar frågeställningarna desto enklare blir det vanligtvis att slutföra uppsatsen.

Ett annat tips är att inte försöka formulera forskningsfrågor som är 100% perfekta från allra första början. För att komma igång kan du mer löst formulera ett par frågeställningar och därefter läsa igenom vetenskapliga artiklar om ämnet. Efter det brukar bilder klarna och du kan formulera tydliga frågeställningar.

Kom även ihåg att frågeställningarna kan justeras en aning under arbetets gång. Det viktiga är att du inte fastnar i din arbetsprocess, utan i stället fortsätter med uppsatsarbetet för att komma framåt så fort som möjligt.

Skriva Uppsatsens Metod (semi-strukturerade intervjuer och litteraturstudie)

Om du vill snabbt vill skriva en uppsats kan du vilja utgå från en enkel metod. Exempelvis har kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer blivit mycket vanligt inom samhällsvetenskaperna och relaterade fält som utbildningsvetenskap och humaniora.

Om du känner dig obekväm med att intervjua människor kan du göra en litteraturstudie. Försök att utgå från en allmän litteraturstudie. Om du gör en strukturerad litteraturstudie eller någon variant av litteraturstudie som kräver mer stringens och formalia kan det tolkas på olika sätt av olika handledare och examinatorer.

Triangulering Och Metodteori?

Med andra ord, håll det enkelt! Du behöver sällan dra in triangulering eller kombinera intervjuer med observationer. Du får främst poäng på korrekthet snarare än ambitionsnivå och textmängd.

Ytterligare ett tips är att du undviker att vingla in i metodteoretiska argument, t.ex. om ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Gå direkt in på beskrivningar av exakt vilket metodval just du gjorde, varför du gjorde det och hur.

Induktiv Eller Deduktiv Ansats

Inte heller behöver du göra det onödigt komplicerat genom att utgå från abduktiv ansats. Om du snabbt och smidigt vill skriva en godkänd uppsats väljer du helt enkelt induktiv eller deduktiv ansats. Vid induktiv metod för du in ny kunskap. I ett deduktivt angreppssätt testar du redan etablerade teorier och kunskaper.

Vid ”induktiv” för du in kunskap och vid ”deduktiv” testar du kunskap.

Tematisering Av Intervjuer (undvik kodning, kondensering och meningsbärande enheter)

Ett smidigt tillvägagångssätt för att snabbt skriva exempelvis en C-uppsats är att utgå från vanlig tematisering. Om du går in för att kondensera materialet måste du vanligtvis skriva hur du kodade och formulerade meningsbärande enheter. Institutionen kan rentav kräva att du ska lägga in en tabell som visar exakt hur du kodade och kondenserade materialet. Inget fel med det, men det tar ofta mer tid för uppsatsskribenten.

Om du vill öka skrivtakten kan du helt enkelt beskriva att du tematiserade det transkriberade intervjupaterialet genom att först göra en genomläsning av intervjudata. Därefter hittade likheter och skillnader i förhållande till uppsatsens syfte. Det resulterade i ett antal teman. Och så spinner du vidare på detta sätt i din förklaring om tillvägagångssättet.

Sedan använder du nämnda teman i uppsatsens resultatkapitel.

Uppsatsens Resultatkapitel

Om du vill hålla det så enkelt och smidigt som möjligt skapar du exempelvis tre teman utifrån den tematisering som beskrevs i uppsatsens metodkapitel. Se till att varje tema utgör en underrubrik i resultatkapitlet (gäller ej uppsatser inom exempelvis vård och omsorg, eftersom de utgår från huvud- och subteman).

Den vägen får du snabbt strukur och tydlighet i uppsatsens resultat utan onödigt krångel.

Analyskapitlet

Vanligtvis är det enklare att slå ihop resultat och analys i ett kapitel. Hos våra kunder är det relativt vanligt att studenten skrivit separat och sedan blivit ombedd av handledaren att slå ihop kapitlen. Detta varierar dock mellan lärosäten. Kontrollera därför detta med din läroinstitution. Det gäller vanligtvis även B uppsats.

Om du slår ihop kapitlen för resultat och analys presenterar du först resultatet för första temat. Därefter jämför du resultatet med de teorier och tidigare forskning du presenterade i kapitlet för teori och tidigare forskning. Sen upprepar du processen under andra temat.

Om du separerar resultatkapitlet från analyskapitlet behöver du se till att ENBART presentera resultatet under ditt resultatkapitel och sedan ENBART göra analysen i analyskapitlet. I analyskapitelet kan du dock eventuellt behöva upprepa resultatet i någon mening, så att läsaren slipper scrolla fram och tillbaka mellan resultat- och analyskapitlet.

Resultatdiskussion

För att uppsatsen ska bli klar så snabbt, enkelt och smidigt som möjligt kan du inleda resultatdiskussionen med att kort sammanfatta resultatet. Eventuellt kan du först vilja presentera uppsatsens syfte (varierar mellan läroinstitutioner).

Därefter skapar du en underrubrik för varje frågeställning.

Resultaddiskussion Uppsats Exempel

Exempelvis kan du skriva på följande sätt: Angående uppsatens första frågeställning ”hur många meloner kan smurfar äta på en dag” visade resultatet i linje med Holmqvist et al. (2022) att… (beskriv resultatet i någon mening). Det kan jämföras med Rutger et al. (2021) som menar att…

Angående uppsatsens andra frågeställning…. (och så arbetar du dig vidare på det sättet, frågeställning efter frågeställning).

Sedan kan du avsluta uppsatsens resultatdiskussion genom att exempelvis skriva: Sammantaget visade uppsatsens resultat att… (försök identifiera ett övergripande resultat eller trend i förhållande till det samhällsproblem uppsatsen försöker lösa i sin helhet).

Uppsatsens Metoddiskussion

I metoddiskussionen skriver du vanligtvis om de vetenskapliga styrkorna och svagheterna med din uppsats. Du kan även beskriva vad som var enkelt eller svårt under arbetets gång. Beskriv kort om du hittade någonting överraskande som tillförde uppsatsarbetet en ny aspekt (är dock inte helt nödvändigt).

Uppsatsens Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet
Vanligtvis har du redan tagit upp arbetets tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. Om du inte gjort det, eller om din institution avviker en aning från generell praxis, kan du behöva diskutera detta i metoddiskussionen.

För att göra den enkelt beskriver du i en enda mening vad validitet går ut på. Det vill säga att ditt arbete verkligen mäter det som avses (Bryman, 2011). Sedan beskriver du kort styrkorna och svagheterna vad gäller detta. Därefter följer du samma procedurer för reliabilitet och generaliserbarhet.

Avslutningsvis besvarar jag några vanliga FAQ från de studenter som vänt sig till oss:

Jag vill skriva uppsats snabbt. Hur gör jag?

För att skriva uppsats som snabbt blir godkänd kan du studera exempeluppsatser från din institution noga. Sedan bygger du upp ett snarlikt arbete, men du gör inget plagiat utan skapar ett arbete som i slutändan blir helt originellt. Då prickar du mer ”rätt” på en gång.

Formulera sedan 1-3 enkla och väl avgränsade preliminära forskningsfrågor.

Läs igenom abstracts från cirka 10 vetenskapliga artiklar du sökt upp i scholar.google.com eller annan databas, som ansluter till forskningsfrågorna. Därefter skriver du kapitlet för tidigare forskning. Fortsätt på det sätt jag föreslår ovan i denna artikel.

Ytterligare ett tips är att må bra och ha så kul du kan under processen. Om du inte lyckas med det är du välkommen att kontakta oss.

Hur lång tid för att skriva uppsatser?

För en mycket skicklig uppsatsstudent kan det ta 10 dagar att skriva en c-uppsats på upp till 10.000 ord. Tio dagar är dock oerhört snabbt men ja, det är möjligt. För en förstagångsstudent kan det ta över ett år inklusive tid för respons från handledare och examinator.

Hur skriver man kandidatuppsats – exempel?

Exempel på att snabbt skriva godkänd kandidatuppsats ges i denna artikel ovan. Du kan även hämta exempel genom uppsatser.se eller göra nagra snabba databassökningar utifrån ett nyckelord på scholar.google.com. Ett starkt tips är att du får ett uppsatsexempel direkt från din institution. Då ser du exakt vad som förväntas på uppsatsen vid just ditt lärosäte.

Skriva Uppsats Mall

Stockholms universitet tillhandahåller en mer generell uppsatsmall för att skriva uppsats. Observera att mallarnas innehåll brukar variera en hel del beroende på ämne och lärosäte. Se därför till att använda uppsatsmallen vid din institution och högskola/universitet.

Skriva Om Text

Vanligtvis brukar vi tipsa studenterna om att behålla den text de redan formulerat och skriva om den. Alternativet är att i stället ta bort texten och skriva nytt. Det är givetvis en smaksak och varierar med person.

Om du är en van uppsatsskribent brukar det som regel gå snabbare att justera uppsatstexten. Om du mest blir mer förvirrad av att försöka flytta om och skriva om i den löpande texten kan du behöva börja om från början.

Det är ingenting jag någonsin har gjort i en uppsats, men det finns handledare som föreslagit detta.

Fler Skrivtips

Om du vill ha fler tips på att skriva uppsatser kan du gå igenom vår blogg eller kontakta oss. Observera att vi arbetar mot betalning tillsammans med högmotiverade studenter. Vi kan därför tyvärr inte sitta och småprata om detaljer i telefonen. Vårt fokus måste alltid vara att på snabbast möjliga sätt hjälpa varje student till godkänt uppsatarbete. Vi älskar när studenten är effektiv! (Tro det eller ej, men vi brukar le varmt och hjärtligt inombords varje gång vi får besked om att en av våra studenter precis fått godkänt.)

Ett till starkt tips är som vanligt att noga studera snarlika arbeten som fått godkänt. Det kan bespara dig många timmars onödigt arbete genom att du ”prickar mer rätt” i uppsatsen på en gång.

Uppsats Exempel

Exempel på uppsatser kan du få från uppsatser.se och Googles Scholar databas. Håll även utkik på din institution för att se om de har exempeluppsatser du kan utgå från. Om du arbetar tillsammans med oss vill vi ofta ha 1-2 exempeluppsatser från din institution. Den vägen ser vi exakt vad just din institution förväntar sig av ditt arbete.

I denna länk kan du även läsa uppsats-exempel via Diva-portalen.