Metodkapitlet i en uppsats presenterar och beskriver det tillvägagångssätt som använts för att utföra undersökningen. Hur har du gått till väga för att besvara dina frågor? Vad för urval och begränsningar har du behövt göra gällande exempelvis källor och material?

Om uppsatsens metod

I uppsatsens metoddel ska du redogöra om du exempelvis använt dig av diskursanalys, närläsning av texter eller olika slags jämförelser och sedan motivera alla dessa tillvägagångssätt. Det ska vara tydligt för läsaren varför du har valt en viss metod över en annan och varför den valda metoden är mer lämplig än andra.

Vetenskaplig teori och metod

När du skriver en akademisk text och forskningsrapport såsom ett examensarbete, behöver du bekanta dig med och använda vetenskaplig teori och metod. Du behöver med andra ord använda dig av ett teoretiskt ramverk som hjälper din läsare att förstå vilket perspektiv du skriver ifrån.

Ett teoretiskt ramverk hjälper dig också att avgränsa din studie och veta ur vilket perspektiv du ska analysera ditt arbete. Till exempel, om din uppsats handlar om lärande kommer du med allra största sannolikhet att använda någon av de vanligaste teorierna för det området, nämligen kognitiva, sociokulturella och behavioristiska teorier.

Därtill hör att du väl känner till och tydligt presenterar de centrala begrepp som finns och används inom dessa teorier. Detta blir ditt teoretiska ramverk och grunden till din analys och diskussion.

Kvalitativ respektive kvantitativ metod

När det gäller metoder finns det både kvalitativa och kvantitativa sådana. En kvalitativ studie kan exempelvis bestå av intervjuer eller enkäter, och du behöver alltid motivera varför du valt just denna metod samt hur den är relevant och hänger ihop med ditt val av teori. Likaså gäller en kvantitativ studie som i stället betonar siffror och så kallad ”kalla fakta”. Oavsett vilken typ av metod du väljer måste du förklara och motivera ditt val.

Vetenskaplig metod i kvalitativ uppsats (intervju och enkät)

När du samlar in data till en kvalitativ uppsats är det ofta så att allt insamlat material inte går att använda, det kan antingen bero på att viss data inte är relevant eller att mängden helt enkelt är för stor för studien. Då behöver du göra ett urval och även denna behöver presenteras tydligt och motiveras i uppsatsens metoddel.

Ofta vet du som uppsatsskribent redan i förväg vilken typ av data som är relevant eller icke-relevant genom att sätta upp tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Utifrån dessa kriterier kan du göra dina urval och avgränsningar gällande vilken data som ska samlas in och vilken som ska ignoreras.

Det kan exempelvis handla om vilka vetenskapliga artiklar som är relevanta att läsa och vilka som inte besvarar studiens syfte och därmed exkluderas. Detta tillvägagångsätt är en metod som du också tydligt presenterar i uppsatsens metodkapitel.

Intervju och enkät

Kvalitativa uppsatser brukar som sagt ofta innehålla intervjuer eller enkäter. Då måste författaren göra vissa urval när denne väljer ut vilka som ska intervjuas eller hur enkäterna ska utformas, vilka frågor som ska ingå och så vidare. Här är det klokt och (oftast nödvändigt) att använda inklusions- och exlusionskriterier och därefter göra sitt urval av intervjupersoner.

Tempus i uppsatsens metoddel

Det är vanligt att studenter är osäkra kring vilket tempus som ska användas i uppsatsens olika delar. Det är dock klokt att komma ihåg att metod- och resultatdelen presenterar läsaren med information kring något som redan hänt, studien har genomförts och därmed bör denna information presenteras och skrivas i dåtid.

Till exempel, ”…En induktiv kvalitativ studie där elva intervjuer genomfördes. Därefter utfördes en innehållsanalys av åtta strategiskt utvalda intervjuer”. Tänk på vad du upptäckte i din studie och hur du gjorde det, det vill säga, i dåtid.

Metod litteraturstudie

Att använda litteraturstudie som metod innebär att man använder tidigare forskning inom ett visst område och gör en noggrann och systematisk genomgång av denna litteratur. Det ska självklart vara vetenskaplig litteratur det handlar om och oftast är det just vetenskapliga originalartiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter som utformar litteraturstudien.

Målet med en litteraturstudie är alltså att undersöka vad tidigare forskning har funnit inom ett visst område genom att läsa vetenskapliga tidskrifter och artiklar som då är det material man arbetar med. I en sådan studie är det viktigt att ha en tydlig avgränsning och även inklusions- och exklusionskriterier som kan underlätta en systematisk sökning och datainsamling av relevant litteratur.

Metod och material exempel

Uppsatsens metod och material beskriver dess tillvägagångssätt och källmaterial, det vill säga dess viktigaste källor samt diskuterar eventuella begränsningar och svagheter. Här ges ett illustrerande exempel på metod och material samt hur detta kan beskrivas i ditt uppsatsarbete.

Som eventuellt framgår i ovan nämnda exempel ges en kronologisk beskrivning av tillvägagångssättet för insamling av data. Vidare beskrivs dataanalys på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. Lägg även märke till att författaren främst beskriver det egna metodvalet och motiverar detta metodval, snarare än gräver ner sig i mer allmänna metodteoretiska resonemang. Exakt detta vill din examinator ha!

Referenser

Abou Sultan, J., & Åsberg Davidsson, E. (2020). Påtvingad distansundervisning – en väg till lärande
Gymnasielärares upplevelser av en omställning till distansarbete. Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier, Uppsala universitet.