Uppsatsens inledning har som mål att introducera läsaren till din undersökning. Inledningen bör du skriva tidigt under skrivprocessen eftersom det är en preliminär introduktionstext som du kommer att återkomma till och skissa på under uppsatsens gång, inte minst när uppsatsens undersökning är genomförd.

Hur inleda uppsatser

Inledningen lägger grunden för ditt skrivande och ger dig en bra grund att utgå från. Den ska också ge uppsatsen ett sammanhang och leda till en tydlig problemformulering som gör det lättare för läsaren att följa dina resonemang. Vidare kan inledningen ansluta till ett samhällsproblem arbetet vill bidra till att lösa.

Uppsatsens inledningskapitel behöver även visa att arbetet syftar till att fylla en kunskapslucka inom forskningsfältet. Se även till att inledningen på ett naturligt sätt övergår i en problemformulering och syftesförklaring.

Inleda C-uppsats

I inledningen (cirka 2–5 sidor) för en C-uppsats ingår en introduktion till uppsatsens ämne och bakgrund, en tydlig presentation av syfte och frågeställning, tidigare forskning, teori, metod samt textens disposition. Det ska alltså tidigt vara tydligt för läsaren vad som ingår i din uppsats och vart, i vilka kapitel och uppsatsdelar som läsaren kan hitta viss information.

Den första delen av inledningen är en introduktion till ämnet som du på ett mer allmänt sätt presenterar och där du ger en bakgrund och kontext (sammanhang) till ämnet. Språket ska vara intresseväckande men sakligt och får inte vara alltför personligt. Det är alltså i introduktionen som du slår fast vad ämnet är, exempelvis ”Denna studie handlar om häxprocesserna i Sverige”.

Det kräver dock att du ger en kort bakgrund och kontextualiserar ditt ämne samt förklarar varför du valt att skriva om det. Om det, som i detta exempel, är ett ämne som det redan gjorts relativt mycket forskning kring, behöver du tydligare förklara varför din studie är viktig och intressant samt hur den skiljer sig från tidigare forskning.

Uppsats-inledning exempel

Nedan är ett exempel på hur man kan skriva sin inledning för att på ett effektivt sätt presentera läsaren för ämnet, bakgrunden, syftet och problemformuleringen, det vill säga vad och varför man valt att undersöka detta ämne samt varför det är viktigt och intressant att göra en sådan studie.

”Flera studier har gjorts av hur troende elever upplever religionskunskapsundervisningen i skolan. Ett exempel är Karin Kittelmann Flensnsers forskning där hon undersökte vilket språk som användes i klassrummet under religionskunskapslektionerna”.

Läs vidare om detta exempel på inledning av uppsats.

Uppsatsens frågeställning hör till inledningen?

Om vi använder exemplet med temat ”Denna studie handlar om häxprocesserna i Sverige”, så förstår man relativt snabbt att detta är mer av ett intresseområde snarare än ett uppsatsämne. Det är alldeles för stort och brett för att vara lämpligt stoff för en uppsats på c-nivå.

Därmed behövs en väl avgränsad frågeställning som kan hjälpa oss att  tydliggöra vad exakt det är som ska undersökas och besvaras. Att inleda en C-uppsats inkluderar att presentera ämne, syfte, problemformulering och frågeställning, tidigare forskning, teori, källmaterial, och metod.

Först därefter börjar du din analys och diskussion. När läsaren läst din inledning har denne alltså fått med sig alla verktyg och information som den behöver för att kunna ta sig an din analys och följa dina resonemang som leder till dina resultat och sammanfattning.

Uppsatsens frågeställning hör till inledningen på så vis att den är av yttersta vikt för den röda tråden och behöver presenteras väldigt tidigt i uppsatsen för att besvara syftet som leder ditt arbete.