Nu antar jag att du är klar med uppsatsens eller examensarbetets kapitel för resultat och analys? Då är det naturliga steget att ge sig i kast med kapitlet för resultat- och metoddiskussion.

Uppsatsens diskussionskapitel

Diskussionen som följer på resultat- och analyskapitlet utgörs vanligtvis av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Vissa institutioner förväntar sig däremot enbart en resultatdiskussion. Återigen är det här viktigt att du noga studerar (minst) en exempeluppsats som fått godkänt på ditt lärosäte.

Resultatdiskussion

Att diskutera resultatet kan vara mycket enkelt om du gör så här: Du inleder kapitlet genom att sammanfatta resultatet (1-3 meningar per frågeställning). För varje frågeställning drar du sedan en mer övergripande parallell till en vetenskaplig källa du nämnde i uppsatsens inledningskapitel (inte kapitlet för teori eller tidigare forskning). 1-2 källor räcker.

På det sättet betar du snabbt av varje frågeställning, där du använder 2-3 meningar per fråga.

Efter att du utifrån varje frågeställning avslutat sammanfattningen av resultatet kan du försöka plocka fram en övergripande trend för hela ditt arbete, om du hittar det. Om du inte hittar en övergripande trend är det ingen fara och kan hoppa över det momentet.

Poängtera sedan hur uppsatsen bidragit till det studerade forskningsfältet. Eventuellt kan du även kort kommentera uppsatsens samhällsbidrag (1-3 meningar).

Uppsatsarbetets metoddiskussion

Här kan du diskutera uppsatsens metod samt vetenskapliga styrkor och svagheter.

Reglerna för att diskutera uppsatsens eller examensarbetets metod varierar från institution till institution. Normalt diskuterar du metodologiska styrkor och svagheter utifrån hur du genomförde din uppsats. Vad var enkelt och svårt i ditt arbete? Beskriv det, kort och enkelt.

Många studenter försöker dölja uppsatsens svagheter och endast betona styrkorna. Undvik gärna det. Diskussionen blir mer trovärdig om du även diskuterar några metodologiska svagheter i det arbete du gjort.

Trots att det är en avslutande diskussion måste du hålla din text tight (stringent) och med resonemang som håller ihop. Tappa inte röda tråden bara för att uppsatsen börjar ta slut, utan håll ut hela vägen till mållinjen!

Fler tips för diskussion av uppsatsens metod

Du kan till exempel peka på styrkor och svagheter i din materialinsamling, urvalets storlek och demografiska sammansättning av intervjupersonerna. Du kan diskutera artikelkällorna du använde med avseende på deras vetenskapliga kvalitet och hur relevanta de verkligen var i förhållande till ditt resultat och dina frågeställningar.

Det går även att diskutera forskningsfältet utifrån om det verkar vara välbeforskat eller inte, samt hur din uppsats bidrar till detta forskningsfält.

Du kan utveckla några ytterligare argument om uppsatsens validitet, reliabilitet och eventuellt även resultatets generaliserbarhet. Om du inte redan gjort det i metodkapitlet. Om du redan behandlat detta i metodkapitlet tar du inte upp det igen i diskussionskapitlet, eftersom det skulle bli upprepning.

Diskutera forskningsetiska ställningstaganden

I vissa fall kan etiska överväganden diskuteras, vilket är mer vanligt i vård- och omvårdnadsvetenskapliga uppsatser. Du kan till exempel diskutera hur väl intervjupersonernas integritet skyddades. Var det t.ex. svårt eller enkelt att säkerställa forskningsdeltagarnas skyddade integritet under arbetets gång?

I uppsatser baserade på kvalitativ metod är det även mycket vanligt att ta upp förförståelser och att resultatet i slutändan måste vila på dina subjektiva tolkningar snarare än på objektiva iakttagelser.

Om du är en riktig fingervalsare på tangentbordet med känsla för vetenskapligt tänkande kan du ordna en godkänd metoddiskussion på ett par timmar.

Hjälp med din uppsats?

Om det fortfarande känns oklart för dig är du välkommen att höra av dig till oss, så kan vi hjälpa dig hela vägen till godkänt. Kanske önskar du bättre handledning än vad du fick på ditt lärosäte. Eventuellt har du problem med språket för akademisk svenska. Kanske har du helt enkelt tidsbrist och blev mer förvirrad än upplyst av dina handledarkommentarer. I sådana fall kan vi reda ut alla oklarheter så snabbt och enkelt som möjligt.