Abstract betyder uppsatsens sammandrag eller referat. Det är alltså en kort sammanfattning som ämnar att ge en koncis översikt över en artikel eller uppsats.

Vad är abstract i en uppsats

Uppsatsens abstract placeras efter titelsidan (helst på baksidan av omslaget) och innan innehållsförteckningen. Ett referat ska vanligtvis inte vara längre än 300 ord och bör endast innehålla det allra viktigaste i din uppsats. Formalia för längden på abstract varierar dock en hel del mellan lärosäten och institutioner.

Tänk på att referatet ska vara en sammanfattning av just uppsatsen och dess innehåll. Du ska med andra ord inte berätta om ditt valda ämne i allmänhet.

Hur sammanfatta uppsatser

Du sammanfattar din uppsats i ett referat. Där ska det bli tydligt för läsaren vad du kommit fram till och vad du vill förmedla. Det viktigaste i ditt referat är resultaten samt relevansen av dessa. Undvik förkortningar och se till att fundera en extra gång över din första och sista mening i denna korta text.

Allt som inte absolut måste vara med tar du bort. Oavsett om ditt referat är på svenska eller engelska (vanligast) så bör nyckelorden, cirka 5–10 ord,  skrivas på engelska. Nyckelorden ska med fördel skrivas i en logisk ordning, antingen bokstavsordning eller angelägenhetsgrad.

Undvik förkortningar och se till att inte använda ”jag”, ”vi”, etc. Se till att skapa en ordnad struktur som återspeglar uppsatsens upplägg och innehåll.

Mall för abstract

En mall för referat kan se ut på följande sätt:

  1. Syftet med denna uppsats/studie/artikel… Denna uppsats/studie/artikel behandlar…
  2. De frågor som ställs är…
  3. Material som använts är…/Uppsatsens förstahands- och andrahandskällor är …
  4. Den teoretiska grunden är …
  5. Metoden som använts är …
  6. Tidigare forskning har visat att…
  7. Denna uppsats visar…/Denna uppsats pekar på att…
  8. Detta är viktigt för att…/Dessa resultat är relevanta/viktiga för …

 

Hur skriver man abstract – exempel

”Som följd av pandemin covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten tvingades gymnasieskolor i Sverige att anpassa sin undervisning till distansundervisning. Digitala verktyg blev därför en viktig del för gymnasielärare för att kunna fortsätta undervisningen. Tidigare forskning visar varierande resultat på distansarbetets effekter och utgår främst från frivilliga verktyg som möjliggör distansarbete. Utifrån faktorer kopplade till användaracceptans är studiens syfte att undersöka gymnasielärares upplevelser av distansundervisning och hur den har påverkat deras arbete. För att besvara studiens frågeställning genomfördes semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare från Uppsala. Resultatet visar att distansundervisning även under obligatoriska förhållanden till stor del upplevs negativt, baserat på de tre teman som producerats utifrån gymnasielärares intryck och erfarenheter av distansundervisning. De tre centrala teman som undersökts är: kommunikatio nmellan lärare och elever, arbetsbörda samt digitala verktyg”.

Nyckelord: användaracceptans, digitalisering, distansering”

Läs vidare om detta exempel på abstract.

Referenser

Ahlström, D., & Peterson, D. (2021). Gymnasielärares upplevelser av digitaliserad distansundervisning – En kvalitativ intervjustudie. Inst. för informatik och media, Uppsala universitet.