Ett slutseminarium eller ventileringsseminarium för att opponera på uppsats är ett tillfälle som kan vara både spännande och nervöst för både opponent och respondent. Men det finns ett par saker att undvika för att se till att slutseminariet blir en positiv upplevelse för alla.

Tips för att opponera på uppsats


Var påläst! Det blir snabbt väldigt tydligt när seminariedeltagarna inte är pålästa. Både opponenten och respondenten bör vara mycket väl bekanta med uppsatsen som ska diskuteras och alla seminariedeltagare bör ha läst alla uppsatser samt se till att vara aktiva under den öppna diskussionen. Om alla är pålästa blir seminariet ett mycket lärorikt och roligt tillfälle att diskutera varandras forskning!

Var inte alltför hård! Oavsett hur välskriven eller mindre välskriven en uppsats är så är det en person som ska ta emot kritiken. Tanken är att slutseminariet ska erbjuda konstruktiv kritik och diskussion av en forskningsrapport, det ska därmed hållas en god och vänlig ton under seminarierna. Som respondent får man se till att vara ödmjuk inför de frågor och kritik som presenteras och besvara (snarare än försvara) denna med lika god ton!

Blanda inte ihop uppsats och författare! Det är viktigt för alla att komma ihåg att det inte är författaren utan uppsatsen som ska diskuteras och bedömas. Därmed är det viktigt för författaren att inte ta kritiken personligt då kritiken inte alls har med dennes person att göra!

Fyll tiden effektivt! Som opponent är man ansvarig för att förbereda sig väl och ta vara på den tid man har att diskutera alla relevanta punkter. Man bör kunna fylla tiden man har till sitt förfogande på ett effektivt sätt. Det är främst opponenten som ska se till att diskussionen flyter på, så se till att ha ett par konkreta huvudfrågor, men också annat material som kan diskuteras i mån av tid.

Släpp in författaren i samtalet! Ofta glömmer studenter att slutseminariet ska vara en diskussion och att huvuddelen av seminariet ska vara en dialog mellan opponent och författare. Opponenten ska alltså inte presentera sina åsikter utan diskutera sina synpunkter med uppsatsens författare som kontinuerligt bör få möjlighet att besvara dessa.

Fokusera på väsentligheter! Det är vanligt att studenter fokuserar på att peka på varje litet grammatiskt fel eller stavfel som de hittat i en uppsats. Trots att dessa kan vara relevanta att påpeka, särskilt om det är mycket sådana fel i texten, bör det göras i slutet av seminariet eller helst också i skriftlig form som kan överlämnas till författaren efter seminariet. Det är alltså de större problemen som man hittar i en uppsats som ska föras fram under seminariet, det ska handla om syfte, källor, metod och resultat, inte stavfel och liknande.

Stressa inte igenom kommentarerna! Om man som opponent har mycket att säga och är orolig att tiden inte räcker till så får man göra en lista med det allra viktigaste först. Det är viktigt att ta en punkt i taget och presentera denna tydligt så att författaren förstår vad man menar. Därefter ska författaren få möjlighet att besvara denna. Det är viktigare än att man ska hinna nämna allt man hittat och vill ta upp. Det man inte hinner med får man helt enkelt lämna in i skriftlig form till författaren. Det brukar uppskattas!

Glöm inte att föreslå förbättringar! Se till att inte bara komma med kritik och frågor till författaren utan att du som opponent även förberett förslag på förbättringar som kan hjälpa författaren vidare. Det kan vara allt från hur något kan formuleras annorlunda till förslag på annan teori, metod och rekommendationer av litteratur. Det ska vara tydligt varför något i uppsatsen inte riktigt funkar och lika tydligt hur du som opponent kommit fram till det och hur/vad du tror skulle kunnat göras annorlunda.

Kom ihåg att sammanfatta! Innan seminariet avslutas är det viktigt att det är tydligt för författaren vilka styrkor och svagheter som tagits upp. Avsluta inte alltför abrupt även om tiden är knapp. När du som opponent sammanfattar uppsatsen, börja med det negativa först och avsluta med det positiva.

Lämna opponeringsrapport (opponerings-PM)

Det är inte alltid respondenten (uppsatsförfattaren) får med sig en opponeringsrapport i skriftlig form efter seminariet, vilket är synd. Det kan vara svårt för respondenten att komma ihåg allt viktigt som sagts på seminariet och lika svårt att hinna ta anteckningar över alla förslag på förbättringar och annat som presenterats.

Se därför gärna till att lämna över en opponeringsrapport till respondenten efter seminariet där du som opponent inkluderat både väsentligheterna som varit i fokus under seminariet, men också mindre fel och förslag på förbättringar kring exempelvis formalia och akribi. Börja med det negativa och avsluta med det positiva.

 

Vad gör man på opponering av uppsats?

Under ventileringen av ett examensarbete, alltså slutseminariet där man får presentera och försvara sin uppsats, ska man också opponera på någon annans uppsats och då se till att få med både sådant som var bra och sådant som var mindre bra eller kan och bör förbättras.

Därtill ingår att man kommer med konstruktiv kritik och förslag på hur skribenten kan förbättra sin uppsats. Att opponera betyder alltså att granska en uppsats och ge skribenten konstruktiv kritik. Att vara en god opponent är dessutom något av en konst som ofta kräver att man engagerar sig och följer instruktionerna för opponeringen så gott det går.

Det är dessutom så att opponeringen bedöms och ingår i betygssättningen av examensarbetet, så det finns många orsaker till varför man bör anstränga sig att vara en god opponent!

Hur går en opponering (uppsatsventilering) till?

En ventilering är oftast cirka 45 minuter och börjar vanligtvis med att en seminarieledare ger ordet till uppsatsskribenten som får möjlighet att tillägga och kommentera om det är något viktigt seminariedeltagarna bör känna till, såsom exempelvis om någon sida eller mening saknas, någon referens hamnat fel, eller liknande.

Därefter får opponenten som grundligt läst uppsatsen presentera och sammanfatta denna för övriga på seminariet, som också förväntas ha läst uppsatsen och aktivt delta i den senare diskussionen. Opponenten börjar med att presentera uppsatsens syfte, tillvägagångsätt och huvudresultat mer översiktligt (ca 5-10min) innan denne går in på en mer grundlig analys och diskussion av uppsatsen (ca 20min).

Opponenten bör helst avsluta sin granskning med ett allmänt omdöme av uppsatsen där denne anger uppsatsens styrkor och svagheter. Det är klokt av skribenten att under tiden ta anteckningar på de kommentarer och frågor som opponenten presenterar för att därefter försvara sina resonemang och besvara opponentens frågor.

Tanken med uppsatsopponering

Tanken är dock att uppsatsventileringen och opponeringen ska vara en kontinuerlig dialog mellan skribenten och opponenten där uppsatsen behandlas mer utförligt och där diskussionen sedan öppnar upp för övriga seminariedeltagare att ställa frågor till skribenten och vidare diskutera dennes undersökning. Opponentens presentation samt dennes dialog med skribenten brukar vara cirka 30 minuter, därefter deltar också övriga seminariedeltagare i diskussionen.

Med ungefär 10 minuter kvar av seminariet, får seminarieledaren ordet och bjuder in övriga deltagare till diskussionen. Dessa kan också opponera på opponenten, det vill säga, det är vanligt att seminariedeltagarna ställer frågor till både skribenten och opponenten under diskussionen. Opponenten då kanske får förklara sin kritik och frågor kring uppsatsen. Seminariet avslutas med en sammanfattning av uppsatsens styrkor och svagheter.

En ventilering är inte tänkt att vara någon slags attack på skribenten och försvar av denne! Det är viktigt att komma ihåg att det är just en dialog kring en undersökning som skribenten lagt fram och att det är undersökningen och inte skribenten som är i fokus.

Meningen med ett ventileringsseminarium är alltså att lära sig mer om en viss undersökning, att få möjlighet att diskutera forskningen med författaren och samtidigt hjälpa denne vidare genom konstruktiv kritik. En väl utförd opponering ger dessutom möjlighet att tillsammans med ett väl utfört försvar av sin egen uppsats höja betyget på examensarbetet. En ventilering är därmed ett positivt och viktigt tillfälle för alla parter!

 

Vilka frågor kan man ställa på en opponering?

Frågor som man kan ställa under en opponering utgår ofta från en opponerings-mall som både skribenter och opponenter kan (och bör) använda till sin fördel. Opponenten bör ställa konkreta frågor och vara tydlig i sin kritik.

Syftet är inte att opponenten endast ska presentera sina åsikter om uppsatsen, vilket innebär att en god opponent släpper in skribenten i sin analys och låter denne besvara och bemöta den kritik och frågor som presenteras innan opponenten går vidare till nästa punkt. Kom ihåg att opponeringen ska vara en dialog!

Ställa opponeringsfrågor

Ett klokt sätt att presentera frågor under en opponering är att först förklara vad det är i uppsatsen som gjort att man har en invändning eller funderingar kring något, att man förklarar varför något är oklart innan man ställer sin fråga kring det.

Lämpliga frågor som opponenten då kan ställa är till exempel ”Hur tänkte du när du valde källa X och inte källa Y?”; Hade dina resultat blivit tydligare om du valt teori X i stället för teori Y”?

Tänk på att ställa konstruktiva frågor som kan leda till en givande diskussion. Undvik att fokusera på småsaker, stavfel och liknande som i stället kan nämnas i slutet av seminariet. Det är inte värdefullt att ställa frågor till författaren eller kommentera dessa under diskussionen.

Passa i stället på att hjälpa författaren vidare genom att fokusera på det väsentliga, såsom exempelvis tydligheten kring uppsatsens och frågeställning, metod, resultat och struktur.

Checklista opponering

Eftersom flera av våra kunder hade önskat en tydlig checklista inför opponering ger vi några förslag nedan. Om du inte redan fått en checklista från din institution kan du använda vissa av frågorna nedan när du förbereder dig inför ett opponeringstillfälle.

Opponent

  • Se till att vara väl förberedd genom att ha läst uppsatsen grundligt (gärna flera gånger) och sett till att även ha läst uppsats- och opponerings-mallen.
  • Ta anteckningar och notera nyckelord under läsningen. Detta kommer att hjälpa dig att sammanfatta och presentera uppsatsen, att ställa relevanta frågor samt hålla koll på det väsentliga. Det kan exempelvis vara att granska (göra stickprov) om författaren har förstått och återgivit källorna på ett korrekt sätt.
  • Formulera dina frågor och funderingar till uppsatsens författare.

Ha alltid som mål att börja din opponering med en positiv kommentar innan du kommenterar sådant som eventuellt kan förbättras och tydliggöras. Försök att vara så objektiv du kan, undvik värdeladdade ord (bra, dåligt), och var beredd på att du kan ha missförstått något, ge därför tid till författaren att bemöta dina funderingar.

Uppsatsskribent

  • Var öppen inför opponentens kritik och möjligheten att de har rätt men också möjligheten att de har missförstått. Bemöt gärna så mycket som möjligt av den kritik och frågor som opponenten ställer och försök att besvara dessa så grundligt du kan. Undvik dock att ta en försvarsposition och kom ihåg att kritiken är tänkt att vara till stöd för dig. Se därför ventileringsseminariet som ett ärofyllt tillfälle där fokus är på just din uppsats.
  • Om opponenten presenterar kritik som du inte håller med om, se då till att bemöta den på ett professionellt och respektfullt sätt. Exempelvis kan du då säga ”Jag ser hur du tänker, men jag tror att det är såhär (vad det är du tror) för att ….” På så sätt visar du att du inte håller med opponenten, du förklarar varför och du är samtidigt ödmjuk inför kritiken.
  • Var stolt över ditt arbete och stå för det genom att verkligen känna till dina resonemang, källor och resultat. Kom ihåg att det är skillnad på att vara ödmjuk inför möjligheten att ha missförstått eller missat något och att förminska sitt arbete och resultat. Blanda inte ihop dessa!