Opponering av uppsats kan av vissa upplevas vara aningen svårt. Bland annat vet de inte vilka aspekter de ska trycka på i uppsatsen. Vissa av våra studenter (kunder) har även upplevt utmaningar med att förstå på vilka sätt en uppsats kan anses ha hög vetenskaplig kvalitet. Dessutom vill de inte framstå som alltför ”kritiska” av uppsatsen de opponerar på.

En hjälp kan vara att utgå från vanliga frågor som ställs inför opponering.

Uppsatsfrågor vid opponering

Exempel på uppsatsfrågor som opponenten bör fundera över inför en opponering är följande:

 • Går det att urskilja vad det finns för problem/Är problemformuleringen tydlig?
 • Hur hänger syftet och problemformuleringen ihop? Är det tydligt?
 • Hur motiveras metodvalet?
 • Hur motiveras det teoretiska ramverket?
 • Är bakgrunden relevant för problemformuleringen?
 • Hur väl presenteras den tidigare forskningen?
 • Hur väl beskrivs de centrala begreppen?
 • Vad finns det för referenser och är dessa väl valda?
 • Har författarna formulerat förslag på vidare forskning?
 • Har författarna diskuterat och tolkat resultatet på sätt som är relevanta för problemformuleringen?
 • Uppfylls syftet?
 • Hänger slutsatsen tydligt ihop med inledning, syfte, metod och resultat?
 • Vad är uppsatsens styrkor?
 • Vad är uppsatsens svagheter?
 • Har du som läsare och opponent förslag på förbättringar?

Opponering uppsats-mall

Oftast får studenter som ska skriva ett examensarbete och vara med på opponering en mall från lärare eller handledare som man kan utgå ifrån och förbereda sig inför slutseminariet. Där finns information kring seminariets upplägg samt tips på hur man kan förbereda sig och vad man bör titta efter när man läser den uppsats man blivit tilldelad att opponera på.

Detta inkluderar frågor som man kan ställa under seminariet och lämpliga punkter att diskutera med författaren. Nedan är ett kortare exempel på en sådan mall.

Opponenten börjar med att kort presentera uppsatsen som ska diskuteras och beskriver översiktligt det mest väsentliga såsom titel, syfte, problemformulering, metod, resultat och slutsatser.

Nästa del av opponeringen består av seminariets huvuddel, det vill säga, den del där opponenten påbörjar sin diskussion av uppsatsen och där även författaren kontinuerligt bör släppas in och tillåtas bemöta den kritik och frågor som opponenten ställer. Här kan opponenten med fördel följa denna mall med lämpliga punkter att ta upp:

– Är titeln relevant för uppsatsens innehåll – speglar den vad uppsatsen handlar om?
– Är uppsatsens struktur tydlig och lätt att följa?
– Har litteraturen som används i uppsatsen presenterats på ett relevant sätt?
–  Är teorierna relevanta för att besvara problemet? Har de presenterats på ett tydligt sätt? Har andra mer lämpliga teorier kunnat användas?
– Är referenserna och litteraturförteckningen korrekt skriven? Opponenten bör noga granska om citaten är korrekta och hänvisningarna i noterna är riktiga. Gör gärna stickprov!- Används de vetenskapliga konventionerna på ett korrekt sätt?

– Hur väl beskrivs metoden? Är den korrekt utformad och använd?
– Innehåller uppsatsen en lämplig mängd text och annat innehåll?
– Är det tydligt hur man kommit fram till resultaten och är dessa tydliga och relevanta?
– Vad är det för språk som används? Är det tydligt och akademiskt? Är det enkelt att följa och förstå eller är det (onödigt) krångligt?

Presentera slutligen uppsatsens främsta styrkor och svagheter och ge tydliga förslag på möjliga förbättringar.

Opponera på ”dålig” uppsats

Oavsett hur välskriven eller ”dålig” en uppsats är, finns alltid någonting att anföra. Kom ihåg att det är uppsatsen och inte författaren som är i fokus och att det därmed inte är en kritik av personen utan av texten som presenteras.

Som opponent måste man se till att använda god ton och tänka på att målet med opponeringen är att ha ett samtal med författaren som ska få en möjlighet att förklara hur denne tänkt kring sin uppsats samt att ge författaren konstruktiv kritik som kan hjälpa denne att förbättra sin uppsats.

Vad man ska ta upp på seminariet beror självklart på vad uppsatsens främsta svagheter och problem är, men när man som opponent blivit tilldelad en mindre välskriven uppsats så bör man oftast undvika att tala om exempelvis formalia och akribi.

I stället bör man fokusera på sådant som struktur, syfte och frågeställning, relevant bakgrund, teori och metod samt eventuellt det akademiska språket, eller bristen därav. Här är det viktigt att man som opponent försöker att komma med förslag på förbättringar, exakt hur och vad författaren kan göra och hur den kan tänka för att förbättra det som man kritiserar och ifrågasätter.

Tänk på att du som opponent inte ska räkna upp allt som bör ändras eller tas bort, utan försök i stället att på ett konstruktivt sätt påpeka vad och hur uppsatsen kan stärkas. Till exempel, i stället för att säga ”det här kan du förbättra” kan du säga ”det här skulle du kunna förtydliga genom att till exempel…”.

Skriftlig opponering / Opponeringsrapport

Nedan är ett exempel på en väl utförd skriftlig opponering med tydliga punkter för författaren att se över samt enklare saker att fixa till. Opponenten kommer med tydliga förslag på hur och vad som kan bli bättre, men håller samtidigt en god och uppmuntrande.

Se detta exempel på skriftlig opponering för att få en tydligare bild av hur du enkelt kan formulera ett opponerings-PM och genomföra en godkänd opponering.