Att opponera på en uppsats kan av vissa uppfattas vara lite svårt. Det kan bland annat uppfattas som svårt att veta vilka aspekter opponenten ska fokusera på. En del av våra studenter (kunder) har också upplevt utmaningar med att förstå på vilka sätt en uppsats kan anses vara av hög vetenskaplig kvalitet. Dessutom vill de inte framstå som för ”kritiska” mot den uppsats de opponerar på.

Ett hjälpmedel kan vara att utgå från vanliga frågor som används vid opponeringar.

Vill du ha hjälp med din uppsats eller opposition är du välkommen att använda vår uppsatscoaching.

 

Vanliga frågor vid opponering av uppsats

Exempel på frågor som opponenten bör överväga innan en opposition är följande:

 • Går det att urskilja vad problemet är / Är problemformuleringen tydlig?
 • Hur hänger syftet och problemformuleringen ihop? Är det klart?
 • Hur motiveras valet av metod?
 • Hur motiveras den teoretiska ramen?
 • Är bakgrunden relevant för problemformuleringen?
 • Hur väl presenteras den tidigare forskningen?
 • Hur väl beskrivs nyckelbegreppen?
 • Vilka är referenserna och är dessa väl valda?
 • Har författarna formulerat förslag till vidare forskning?
 • Har författarna diskuterat och tolkat resultaten på sätt som är relevanta för problemformuleringen?
 • Är syftet uppfyllt?
 • Är slutsatsen tydligt relaterad till introduktion, syfte, metod och resultat?
 • Vilka är styrkorna med uppsatsen?
 • Vilka är svagheterna med uppsatsen?
 • Har du som läsare och motståndare förslag på förbättringar?

Opposition uppsats-exempel

Oftast får studenter som ska skriva ett examensarbete och delta i opposition en mall från en lärare eller handledare som de kan använda som utgångspunkt och förbereda inför slutseminariet. Där finns information om seminariets upplägg och tips om hur man förbereder sig och vad du ska titta efter när du läser den uppsats du fått i uppdrag att opponera på.

Det inkluderar frågor som kan ställas under seminariet och lämpliga punkter att diskutera med författaren. Nedan följer ett kortare exempel på en sådan mall.

Opponenten börjar med att kort presentera uppsatsen som ska diskuteras och redogör för det viktigaste som titel, syfte, problemformulering, metod, resultat och slutsatser.

Nästa del av oppositionen utgör huvuddelen av seminariet, det vill säga den del där opponenten börjar sin diskussion om uppsatsen och där författaren också kontinuerligt ska möta kritik och frågor som ställs av opponenten. Här kan opponenten med fördel följa denna mall med lämpliga punkter att ta upp:

 • Är titeln relevant för uppsatsens innehåll
 • Speglar den vad uppsatsen handlar om?
 • Är uppsatsens struktur tydlig och lätt att följa?
 • Har litteraturen som används i uppsatsen presenterats på ett relevant sätt?
 • Är teorierna relevanta för att svara på problemet? Har de presenterats på ett tydligt sätt? Kunde andra mer lämpliga teorier ha använts?

Vidare kan man som opponent fråga sig om referenserna och bibliografin är korrekt skriven. Opponenten bör noggrant undersöka om citaten är korrekta och hänvisningarna i anteckningarna är korrekta. Gör gärna stickprov.

Du kan även fråga dig följande:

 • Hur väl beskrivs metoden? Har den korrekt design och användning i förhållande till det vetenskapliga problemet?
 • Innehåller uppsatsen en lämplig mängd text och annat innehåll?
 • Är det tydligt hur författaren fått framt till resultatet och är resultatet tydligt och relevant?
 • Vilken typ av språk används? Är det tydligt och akademiskt? Är det lätt att följa och förstå eller är det (onödigt) krångligt?

Avslutningsvis kan du presentera uppsatsens främsta styrkor och svagheter och ge tydliga förslag på möjliga förbättringar.

Opponera på en ”dålig” uppsats

Oavsett hur välskriven eller ”dålig” en uppsats är så finns det alltid något att tillägga. Tänk på att det är uppsatsen och inte författaren som står i fokus och att det därmed inte är en kritik av personen utan av den text som presenteras.

Som opponent måste du se till att använda en ton där du reflekterar över att målet med oppositionen är att föra ett samtal med författaren, som får tillfälle att förklara hur hen tänkt kring sin uppsats på ett  konstruktivt sätt. Kritiken kan hjälpa uppsatsförfattaren att förbättra sitt arbete.

Vad du ska ta upp på seminariet beror självklart på vad uppsatsens främsta svagheter och problem är. När du som opponent tilldelats en mindre välskriven uppsats ska du oftast undvika att prata om till exempel formaliteter och mindre detaljer.

Istället kan du med fördel fokusera på sådant som struktur, syfte och frågeställning, relevant bakgrund, teori och metod, och eventuellt det akademiska språket eller avsaknaden av sådant. Här är det viktigt att du som opponent försöker komma med konkreta förslag på förbättringar. Exempelvis kan du beskriva exakt hur och vad författaren kan justera för att förbättra det du ifrågasätter.

Tänk på att du som opponent inte ska lista ”allt” som bör ändras eller tas bort utan istället försöka att konstruktivt peka ut vad som kan stärkas i uppsatsen. I stället för att säga ”det här kan du förbättra” kan du exempelvis påpeka att ”det här kan du förtydliga genom att…”.

Skriftlig opposition / Oppositions-mall

Nedan ges exempel på en väl genomförd skriven opposition med tydliga punkter för författaren att granska och enklare detaljer att justera. Opponenten ger tydliga förslag på hur och vad som kan förbättras, men håller samtidigt en uppmuntrande och konstruktiv ton.

Se detta exempel på skriftlig opposition för att få en tydligare bild av hur du enkelt kan formulera en oppositions-PM och genomföra en godkänd opponering.