För vissa studenter kanske det är oklart exakt vad ”empiri” och ”empirisk metod” betyder i samband med uppsatsskrivande. Nedanstående artikel reder ut och förenklar begreppen en smula. Hoppas det förenklar ditt uppsatsskrivande. Hör annars av dig till oss så kanske vi kan hjälp dig.

Empiri betyder…

Empiri betyder att forskarens erfarenheter utgör grund för forskningsresultatet.  En motsats till empiri är förutfattade teoretiska eller filosofiska resonemang. Snarare än teoretiska resonemang behöver slutsatser bygga på fysiska observationer eller erfarenheter av den fysiska värld vi tycks befinna oss i.

I en uppsats likställs kapitlet för empiri med resultatkapitlet. Det gäller i synnerhet inom samhällsvetenskaperna.

Empirisk metod

Exempel på empirisk metod är intervjuer och observationer. Intervjuer är vanligtvis strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. Inom samhällsvetenskaperna och humaniora brukar uppsatsers empiri vanligtvis bygga på semi-strukturerade intervjuer. Det gäller i synnerhet om uppsatsen bygger på kvalitativ metod.

Observationer kan bland annat vara icke-deltagande eller deltagande. Vid icke-deltagande observation deltar forskaren inte i den sociala interaktion som observeras. Den vägen påverkar inte forskaren utgången i det sociala scenario som utspelas.

Vid deltagande observation ser forskaren till att delta i det sociala fenomen som utspelas. Deltagande observation fungerar väl med hermeneutiska ansatser, där forskaren delar med sig av egna erfarenheter av fenomenet.

Icke-deltagande och deltagande observation kan även vara strukturerad eller systematisk. Genom systematiska och strukturerade observationer försöker forskaren förstå vad som utmärker den sociala situation, grupp, person, organisation eller skeende som undersöks.

Observationsschema och annat empiriskt material

Efter genomförd observation kan ett observationsschema användas för att mer systematiskt nedteckna olika aspekter av det som undersökts. Det kan göras i förhållande till den teori eller tidigare forskning som etablerats i uppsatsen. Ett flertal observationer kan behöva göras innan observationsschemat kan anses vara tillräckligt komplett.

Vad är empiri i en uppsats?

Empirin i en uppsats kan bland annat bestå av ljudinspelningar från intervjuer, transkriptioner, observationsscheman och fältanteckningar som används för att skapa uppsatsens resultat. Poängen med empirin är att skapa underlag för analys, vilket ofta görs i förhållande till tidigare forskning och teori. Empirin utgör forskarens sinnesintryck och erfarenheter som systematiseras i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar.

Filosofin bakom empirisk ansats

Empirin är reflektioner av forskarens eller uppsatsförfattarens inre respektive yttre erfarenheter av det som studeras. Forskarens yttre erfarenheter består av de fysiska förnimmelser som registrerades vid undersökningstillfället. De inre erfarenheterna består av de tankegångar och resonemang som förs utifrån de yttre erfarenheterna som inhämtades vid intervjun eller observationen. Forskarens inre erfarenheter tar avstamp från perception och verklighetsuppfattning och kan från detta perspektiv betraktas som subjektiv.

Tips

Ett tips i samband med insamling och analys av empiriska data är att, som vanligt, hålla det så enkelt som möjligt. Ha ett snävt syfte och väl avgränsade forskningsfrågor innan du samlar in empirin.

Ett annat tips är att ha klart för dig vilken teori och tidigare forskning du ska jämföra empirin med. Om du har dessa delar av uppsatsen klara blir det enklare att genomföra insamling och analys av empirin.

Ett vanligt sätt att genomföra analys av empirin är att tematisera innehållet. Tematisering av empirin tycks vara populärt eftersom det är ett enkelt sätt att skapa struktur och jämförbarhet. I samban med kvalitativ metod brukar det vara vanligt att skapa 3-4 teman, alternativt 2-3 huvudteman och 5-8 underteman, som kan användas för att sortera och jämföra empirin.

Frågor?

Om du har problem med att få godkänd uppsats är du välkommen att kontakta oss. Vissa studenter upplever att de inte fått tillräckligt med handledning eller att kvalitén på handledningen inte var tillräcklig för att passera examination. Vissa uppsatsstudenter möter även utmaningar med att formulera sig på ett vetenskapligt sätt. Andra har problem med akademisk svenska och hör av den anledningen av sig till oss. I dessa fall kan vi hjälpa dig att få godkänd uppsats så snabbt, enkelt och smidigt som möjligt.