En C-uppsats, eller kandidatuppsats, är ett självständigt examensarbete på grundnivå som studenten vanligtvis skriver under sin sista termin på grundutbildningen. Det är ett krav att få godkänt betyg på C-uppsatsen för att få ut sin kandidatexamen. Det är också ett krav att ha en kandidatexamen om man vill läsa vidare till exempelvis en magister- eller masterexamen.

C-uppsats exempel

Olika uppsatser är ”bra” på olika sätt. Vissa har tydlig struktur, röd tråd och överskådlighet. Andra är enkla att följa resonemangen i. Några kombinerar vetenskaplig originalitet med stringens och tydlig argumentation. Några har djup och väl avgränsade frågeställningar.

Här är ett givande exempel på examensarbete vid institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Bland annat kan du konstatera att examensarbetets inledning omedelbart kastar in läsaren i ämnet på ett mycket tydligt sätt. Vidare ansluter arbetet omedelbart till ett aktuellt samhällsproblem som även kan undersökas på vetenskaplig grund.

Ett exempel på c-uppsats kommer från Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. På samma sätt som i föregående exempelarbete inleds uppsatsen med en tydlig parallell till ett aktuellt samhällsproblem uppsatsen vill lösa. Uppsatsen är mycket överskådlig och läsaren kan snabbt förstå innehållet i arbetet genom en snabb genomläsning. Inga onödiga oklarheter förekommer, utan argumenten är väl genomarbetade.

B-uppsats exempel

En B-uppsats är en mindre undersökning och forskningsrapport som är kortare än C-uppsatsen men som bör ha samma struktur och följa samma skrivprocess och arbetsgång som kandidatuppsatsen. B-uppsatsen är också en förberedande övning inför kandidatuppsatsen som vanligtvis är nästa steg i utbildningen.

Ett exempel på B-uppsats kommer från Handelshögskolan vid Karlstads universitet och behandlar turismvetenskap. Som du ser är arbetet inte lika långt som en C-uppsats. Inte heller håller detta arbete lika hög nivå på vetenskaplighet och argumentation. Texten tilllåts innehålla icke-akademiska ord som ”jobba” men håller i övrigt en förhållandevis hög akademisk standard för ett arbete på denna nivå inom detta forskningsfält.

 

Mastersuppsats-exempel

En masteruppsats, också kallad E-uppsats (och i vissa fall D-uppsats), skiljer sig främst från en kandidatuppsats på så sätt att den är längre och ställer aningen högre vetenskapliga krav. Däremot är innehållet och tillvägagångssättet för skrivprocessen densamma. Du kan därför använda dig av all den kunskap du internaliserat under arbetet av både B- och C-uppsats.

För en D-uppsats får du en hel termin på sig att skriva, vilket betyder att du inte läser några andra kurser under den terminen. Med andra ord är all tid tänkt att ägnas åt forskning och skrivande. Nedan ges några exempel på masteruppsatser och hur de skiljer sig från andra mer grundläggande arbeten.

diva-portal.org/smash/get/diva2:1567331/FULLTEXT01.pdf
diva-portal.org/smash/get/diva2:1446049/FULLTEXT01.pdf

Ovanstående arbeten på mastersnivå kommer från Uppsala universitet. Två av arbetena är över 100 sidor långa medan ett av dem är under 50 sidor. Förväntningarna på mastersuppsatsers längd kan skilja sig åtskilligt mellan institutioner, där vissa förväntar sig ett arbete över 80 sidor medan andra kan nöja sig med ett sidantal som motsvarar ett typiskt uppsatsarbete på c-nivå.

Observera även att handledare och examinatorer främst undersöker den vetenskapliga kvaliteten på arbetet snarare än dess längd. Ett tips är därför att försöka skriva så kort som möjligt, eftersom det orfta tillkommer mer än man från början tänkt sig. Vidare kanske du inte vill lägga ner månader extra arbete på en onödigt lång uppsats? Det är givetvis individuellt, där vissa älskar att skriva och kanske rentav vill fortsätta på doktorandsnivå medan andra mest vill erhålla sin examen och få anställning.

Referenser

Andersson, M. (2015). Hur kan implementering av innovationer påskyndas i organisationer? En ledarskapsfråga. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Fährstedt, S., & Notman, S. (2016). Utopiska premisser och praktiska exempel – Att få vara barn i spänningsvidden mellan läroplan och vuxenstyrning. Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Karlsson, A., & Mörk, M. (2017). Kommunikation mellan turismföretag – En case studie baserad på Birka Crusies och Vänerbuss AB. Handelshögskolan Karlstad universitet.

Rosendal, M. (2017). Att skapa förståelse: religionslärare och den religiösa mångfalden – en religionsdidaktisk kvalitativ studie om religionskunskapslärares undervisning i en mångreligiös samhällskontext. Teologiska institutionen, Uppsala universitet.